Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 8.nodaļu, 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 8.nodaļu un 2001.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 3.nodaļu kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem iespējama šādos gadījumos:

 

Kredīta dzēšana valsts vai pašvaldību institūcijās nodarbinātajiem atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai un profesionālajai izglītībai

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka ar 2019.gada 3.decembra Ministru kabineta Noteikumiem Nr.575 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"" tiek svītroti 57., 59.1, 58., 59., 59.1, 60., 60.1, 61., 63., 67., 68. un 70.punkti, kuri noteica kredītu dzēšanas kārtību, tādēļ jaunu kredītu dzēšana par darbu Ministru kabineta noteiktajās jomās un amatos netiks uzsākta.

Informējam, ka studiju un studējošā kredītu dzēšana turpinās tiem, kam tā ar IZM komisijas lēmumu jau ir piešķirta (konkursa kārtībā) – jāiesniedz izziņas no darba vietas noteiktajā laikā par darbu apstiprinātajā profesijā.