Saskaņā ar 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 8.nodaļu, 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 8.nodaļu un 2001.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 3.nodaļu, studiju un studējošā kredītus dzēš arī šādos gadījumos:

 

  • Sakarā ar bērna piedzimšanu

Studējošo kredīta no valsts budžeta līdzekļiem dzēšana sakarā ar bērna piedzimšanu - ja kredīta ņēmējam (viņa laulātajam) kredīta izmaksas laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas kredīta ņēmējam studējošo kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Ja abi laulātie ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles). Studējošo kredīts tiek dzēsts arī par bērniem, kuri ir adoptēti kredīta izmaksas laikā vai kredīta atmaksas laikā. Tiesības pretendēt uz kredīta dzēšanu rodas, sākot ar bērna astoto dzīvības dienu.

Pieteikumi kredīta pamatsummas daļas dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un pēc attiecīgās augstākās izglītības iestādes beigšanas iegūto diplomu.


Stud
ējošā kredīta no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšana sakarā ar bērna piedzimšanu - ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles). Studējošā kredīts tiek dzēsts arī par bērniem, kuri ir adoptēti studijulaikā vai kredīta atmaksas laikā. Tiesības pretendēt uz studējošā kredīta dzēšanu rodas no astotās bērna dzīvības dienas.
Pieteikumi kred
īta pamatsummas daļas dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un pēc attiecīgās augstākās izglītības iestādes beigšanas iegūto diplomu.

 

  • Kredīti, kredītu procenti un līgumsodi tiek dzēsti, ja kredīta ņēmējs ir miris vai kļuvis par pirmās vai otrās grupas invalīdu.

Pieteikums studiju un studējošā kredīta no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanai iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot invalīda apliecību.

Pieteikums studiju kredītano valsts budžeta līdzekļiem dzēšanai iesniedzams Valsts izglītības attīstības aģentūrā*, uzrādot invalīda apliecību.

Pieteikums studējošo kredīta no valsts budžeta līdzekļiem dzēšanai iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot invalīda apliecību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju”, ar 2020. gada 1. jūliju ir likvidēta Studiju un zinātnes administrācija (SZA) un saskaņā ar minētā rīkojuma 1.2.un 3.1.3. apakšpunktu, SZA funkciju koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).