Starp Latvijas Republiku un AS “SEB banku” noslēgtajos 2018.gada 13.aprīļa galvojuma līgumos par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu noteikts, ka tie darbojas no 2018. gada 13. aprīļa līdz 2020. gada 30. martam.

Līdz ar to no 2020. gada 10. marta  tiek pārtraukta jaunu pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām Latvijā 2020.gadā, pēc MK noteikumiem 220. “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 56.punktam MK noteikumi Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” atzīti par spēkā zaudējušiem. Līdz ar to Valsts izglītības attīstības aģentūra* neapstiprinās jaunu kredītu piešķiršanu atbilstoši MK noteikumiem Nr.220.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 57.punktam iepriekš noslēgto studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei tiks piemēroti MK noteikumi Nr.220.

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA KREDĪTŅĒMĒJIEM, KURIEM IR APSTIPRINĀTS STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTS STUDIJĀM ĀRVALSTĪS
Ja ir piešķirts studiju vai studējošā kredīts studijām ārvalstīs, saskaņā ar 2001. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 85. punktu Jums reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, jāsniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā ziņas par studiju programmas apguvi (izziņas oriģināls no augstskolas par studiju turpināšanu nākamajā studiju gadā un sekmju izraksts, ja studiju ilgums ir vairāk nekā viens gads; diploma kopija, ja pabeidzat studijas; izziņas oriģināls no augstskolas, ja studijas pārtraucat vai piešķirts akadēmiskais atvaļinājums). Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, Valsts izglītības attīstības aģentūra izdarīs grozījumus ārvalstīs studējošo kredītu saņēmēju sarakstā vai apstiprinās, ka grozījumu nav, un paziņos par to kredītiestādei.
Ja līdz kārtējā gada 1. septembrim Valsts izglītības attīstības aģentūrai netiks sniegtas ziņas par studiju gaitu (par studiju turpināšanu, studiju pārtraukšanu vai akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu), saskaņā ar noteikumu Nr. 220 86. punktu, Kredīta izmaksa tiks apturēta.
Ja līdz kārtējā gada 1. septembrim Valsts izglītības attīstības aģentūrai netiks sniegtas ziņas par studiju pabeigšanu, tiks uzskatīts, ka kredīta ņēmējs ir izslēgts no studējošo skaita un saskaņā ar Noteikumu Nr.220 47. punktu, Kredīts būs jāsāk atmaksāt ar trešo mēnesi pēc kredīta ņēmēja izslēgšanas no studējošo saraksta.
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju”, ar 2020. gada 1. jūliju ir likvidēta Studiju un zinātnes administrācija (SZA) un saskaņā ar minētā rīkojuma 1.2.un 3.1.3. apakšpunktu, SZA funkciju koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).