Drukāt

Studiju un zinātnes administrācijas funkcijas:

  1. piedalīties studentu kreditēšanas politikas veidošanā valstī;
  2. nodrošināt studiju kreditēšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
  3. koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu;
  4. administrēt un normatīvajos aktos par studiju kreditēšanu noteiktajos gadījumos nodrošināt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksāšanu;
  5. nodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību;
  6. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.