Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām publicējam informāciju par Studiju un zinātnes administrācijas amatpersonu atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Studiju un zinātnes administrācijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas vispārējie principi:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010.not.nr.1075);
  2. darbinieka kvalifikācijas pakāpi, ko veido divi komponenti:

            a) ierēdņa (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums; 
            b) valsts dienestā nostrādātais laiks.

Studiju un zinātnes administrācijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām.

Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un sociālajām garantijām.

Studiju un zinātnes administrācijas aktuālās tāmes par valsts budžeta apakšprogrammām

Tāme zinātniskās darbības nodrošināšanai

Tāme iestādes darbības nodrošināšanai

Tāme studiju un studējošo kreditēšanai

Valsts pētījumu programmas tāmes