Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgām.

Studiju un zinātnes administrācijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas vispārējie principi:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010.not.nr.1075);
  2. darbinieka kvalifikācijas pakāpi, ko veido divi komponenti:

            a) ierēdņa (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums; 
            b) valsts dienestā nostrādātais laiks.

Studiju un zinātnes administrācijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām.

Studiju un zinātnes administrācijas amatpersonu atalgojums

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16.apakšpunktu un 12.2 punktu, publicējam informāciju par Studiju un zinātnes administrācijai amatpersonām izmaksāto aprēķināto atalgojumu. Izmaksai aprēķinātajā atalgojuma summās ietverta arī samaksa par atvaļinājuma laiku nākamajā mēnesī.

Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018.gada decembri.

Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gadā

Studiju un zinātnes administrācijas aktuālās tāmes par valsts budžeta apakšprogrammām

Tāme zinātniskās darbības nodrošināšanai

Tāme iestādes darbības nodrošināšanai

Tāme studiju un studējošo kreditēšanai

Valsts pētījumu programmas tāmes