21.04.2020.

Jauniešiem, kas rudenī plāno studijas ārzemēs un studiju maksai plāno izmantot kreditēšanas iespēju, ieteicams jau savlaicīgi interesēties par iespējām attiecīgajā valstī saņemt kredītu studijām. No valsts budžeta turpmāk tiks garantēti kredīti tikai studijām Latvijā. Svarīgi atcerēties, ka katras Eiropas Savienības valsts pilsoņiem ir tādas pašas tiesības izmantot vietējo kreditēšanas sistēmu kā konkrētās valsts pilsoņiem.

No budžeta līdzekļiem kredīti studijām ārvalstīs netiek nodrošināti saistībā ar ierobežoto valsts budžeta finansējumu šo kredītu garantijām. Mazsvarīgs nav arī fakts, ka lielākā daļa ārvalstīs studējošo pēc studiju beigām nav Latvijas rezidenti un nodokļu maksātāji. Viens no iemesliem arī tas, ka kredītiestādēm nav administratīvi vienkārša, pieņemama veida, kā pārliecināties, vai studiju programma ārzemēs ir licencēta vai akreditēta, kāda ir maksa, vai studējošais ir imatrikulēts un nav eksmatrikulēts.

Studijām Latvijā šie procesi (iepriekš- izziņas no augstskolām, Excel datņu pārsūtīšana starp Studiju un zinātnes administrāciju un kredītiestādēm u.c.) ir vienkāršoti, jo kredītiestādēm ir pieejama informāciju no Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistra. Savukārt kredītu izsniegšanai studijām ārzemēs nav šāda vienota informācijas avota.

Likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” budžeta portfeļgarantijas finansēšanas apmērs paredzēts orientējoši 2000 kredītiem katram 6500 eiro apmērā. Savukārt, viena kredīta apmērs studijām ārvalstīs, ņemot vērā ārvalstu augstskolu studiju programmu izmaksas, ir vismaz 20 000 – 27 000 eiro. Tātad, viens kredīts studijām ārvalstīs liegtu iespēju saņemt orientējoši 3-4 kredītus studijām Latvijā. No augstākās izglītības pieejamības viedokļa ministrijas prioritāte ir nodrošināt iespējas studēt Latvijā.

Garantijas studijām ārvalstīs varētu būt pieejamas nākotnē, ja tam būs atvēlēts finansējums no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

tālr. 67047704

Studiju un zinātnes administrācija informē - lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, studiju kredīts attaisnotajos izdevumos jāiekļauj pirmajā atmaksas gadā.

Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10.panta pirmās daļas 2.punktu, pirms ienākumu aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi par maksātāja vai viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes vai izglītības iegūšanu.

Saskaņā ar 2001.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” 6.1punktu, fiziskā persona, kura izglītības izdevumu segšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts budžeta vai kredītiestādes ir saņēmusi studiju kredītu, iekļauj visu saņemtā kredīta apmēru attaisnotajos izdevumos par izglītības pakalpojumu izmantošanu tajā taksācijas gadā, kurā tā saņemto studiju kredītu ir sākusi atmaksāt.

Fiziskās personas, kas brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2019.gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, var to izdarīt no 2020.gada 1.marta līdz pat 2020.gada beigām. Tāpat visa 2020.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2017., 2018.gadu un  2019.gadu. Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz čeki par kredīta pamatsummas atmaksu, vai bankas apliecināta konta izdruka.

Gada ienākumu deklarācijas iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestā - visērtāk to izdarīt elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS).

Studiju un zinātnes administrācija informē - lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, studiju kredīts attaisnotajos izdevumos jāiekļauj pirmajā atmaksas gadā.

Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10.panta pirmās daļas 2.punktu, pirms ienākumu aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi par maksātāja vai viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes vai izglītības iegūšanu.

Saskaņā ar 2001.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” 6.1punktu, fiziskā persona, kura izglītības izdevumu segšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts budžeta vai kredītiestādes ir saņēmusi studiju kredītu, iekļauj visu saņemtā kredīta apmēru attaisnotajos izdevumos par izglītības pakalpojumu izmantošanu tajā taksācijas gadā, kurā tā saņemto studiju kredītu ir sākusi atmaksāt.

Fiziskās personas, kas brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2019.gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, var to izdarīt no 2020.gada 1.marta. Tāpat visa 2020.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2017.gadu un  2018.gadu. Savukārt deklarāciju par 2016.gadu var iesniegt līdz 2020.gada 17.jūnijam. Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz čeki par kredīta pamatsummas atmaksu, vai bankas apliecināta konta izdruka.

Gada ienākumu deklarācijas iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestā - visērtāk to izdarīt elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS).

Tā kā daudziem studiju un studējošā kredīta ņēmējiem saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī noteikto ārkārtējo stāvokli ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, ir radušās arī grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus. Lai šo problēmu risinātu,  2020.gada 2.aprīlī, valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, ļaujot atlikt studiju un studējošā kredītu, kā arī kredītam pielīdzināto stipendiju pamatsummas atmaksu uz termiņu līdz 6 mēnešiem.

Studiju un studējošā kredīta ņēmējiem tiek piedāvāta iespēja atlikt studiju, studējošo vai arī abus kredītus. Iespējams atlikt arī kredītam pielīdzināmās stipendijas pamatsummas atmaksu uz laiku līdz 6 mēnešiem.

 

Kredīta ņēmējam ar iesniegumu par pamatsummas atmaksas atlikšanu jāvēršas:

    1) kredītiestādē, ar kuru ir noslēgts kredītlīgums

-   par kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (AS “SEB banka” un AS “Citadele”);

-   par kredītiem, kas izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.220 (AS “Swedbanka”, AS “SEB banka”, AS “Citadele” un SIA “Intrum Latvia”(LAS “Latvijas Krājbanka”));

2) Studiju un zinātnes administrācijā par kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 un tāpat arī par kredītam pielīdzināto stipendiju atmaksu.

 

Atbalstītais mehānisms ir vienkāršs – ja kredīta ņēmējs piesakās uz pamatsummas atmaksas atlikšanu līdz 6 mēnešiem, tā tiek piešķirta, nevērtējot, kurā nozarē strādā kredītņēmējs. Tas attiecas gan uz Covid-19 skartajām nozarēm, gan uz citām nozarēm, jo situācija ar apgrozījuma samazināšanos un ienākumu kritumu tieši vai netieši ietekmē gandrīz visas nozares.

Visi pārējie studiju un studējošā kredītlīgumu nosacījumi paliek nemainīgi – ir jāmaksā kredīta procenti, netiek pagarināts kredīta kopējais atmaksas termiņš un netiek veikti arī citi grozījumi kredītlīgumā.

Normatīvais regulējums jau paredzēja atmaksas atlikšanu, ja cilvēkam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, un bezdarbnieki līdz diviem gadiem jau esošā regulējuma ietvaros ir atbrīvoti no pamatsummas maksājumiem. Taču šobrīd situācija ir mainījusies un daudziem kredītņēmējam nav piešķirts bezdarbnieka statuss, bet ir būtiski samazinājušies ienākumi, tāpēc atbalsta mehānisms noteikts arī viņiem.

Pieteikties pamatsummas atmaksas atlikšanai uz laiku līdz 6 mēnešiem varēs līdz 2020.gada 31.decembrim.