Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā, un no likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.punkta otro daļu par valsts izsniedzamajiem galvojumiem studiju un studējošo kreditēšanai paredzētiem finanšu līdzekļu atlikumiem 2020.gadam.

Starp Latvijas Republiku un AS “SEB banku” noslēgtajos 2018.gada 13.aprīļa galvojuma līgumos par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu noteikts, ka tie darbojas no 2018.gada 13.aprīļa līdz 2020.gada 30.martam.

Līdz ar to Studiju un zinātnes administrācija informē, ka no 2020.gada 5.marta  tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām ārvalstīs 2020.gadā.