Studiju un zinātnes administrācija informē, ka ir sākusies pieteikšanās studiju un studējošā kredītam studijām ārvalstīs 2019.gadā.

Galvenie nosacījumi kredīta saņemšanai studijām ārvalstīs:

 • Uz kredītu saņemšanu studijām ārvalstīs var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase-, kuri sekmīgi apgūst attiecīgās valsts akreditētas studiju programmas.
 • Kredītu kopējais apmērs studijām ārvalstīs vienam studējošajam nepārsniedz 21344 euro vienas studiju programmas apguvei, bet vairāku studiju programmu apguvei (kopā) - ne vairāk kā 28458 euro
 • Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs (turpmāk  - ministrijas komisija), kuras sastāvā ir to ministriju pārstāvji, kuru pārziņā ir augstākās izglītības iestādes, kā arī Studiju un zinātnes administrācijas un Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētas studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītus studijām ārvalstīs, jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas komisijai kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs šādi dokumenti (dokumentu komplekts)

 • Pieteikums studiju / studējošākredītam studijām ārvalstīs
 • Personas anketa
 • Izziņa no augstskolas (oriģināls uz augstskolas veidlapas ar roku parakstīts) par uzņemšanu vai studijām augstskolā, studiju programmas nosaukums, studiju ilgumu un studiju maksas lielumu. Ja piesakaties studējošā kredītam, tad jābūt norādītam, ka studējat pilna laika studijas.
 • Studentiem, kuri uzņemti pirmajā kursā - vidējās mācību iestādes atestāta un pielikuma kopijas,  un uzņemšanas pārbaudījumu (testu) rezultāti. Studentiem, kuri turpina studijas - diploma un tā pielikuma kopijas vai augstskolas apstiprināti pēdējās pārbaudījumu sesijas rezultāti.
 • Pases kopija. 

Papildus var iesniegt:

 • CV,
 • rekomendācijas,
 • dokumentus, kas apliecina aktivitāti mācību jomā,
 • darba līguma ar darba devēju kopiju,
 • sociālo statusu apliecinošu dokumentu kopijas un citus.

Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta 3.daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

 

Sīkāka informācija par pieteikšanos.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 67702490 vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.