Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļa atgādina, ka:

1. Saskaņā ar 29.03.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 62. un 63. punktos noteikto IZPILDĪTĀJS iesniedz vienošanos par grozījumiem apstiprinātajās līgumcenas kalkulācijās un izmaiņas pārskatā par zinātniskās grupas locekļiem, ja projekta izpildes posmā notikušas izmaiņas.

·   Grozījumi līgumcenas kalkulācijā (līdz 10%);

·   Vienošanās par grozījumiem līgumcenas kalkulācijā (līdz 20%),

sniedzot pamatojumu par izmaiņu nepieciešamību.

2. Lūgums savlaicīgi elektroniski iesūtīt Administrācijas Zinātnes projektu daļā 2017.gada finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums), pārskatu par projekta zinātnisko grupu (līguma 6.pielikums), un pieņemšanas un nodošanas aktu (līguma 7.pielikums).

3. Parakstītus pārskatus lūdzam līdz 15.01.2018. iesniegt Zinātnes un projektu daļā:

Parakstītus dokumentus lūdzu iesniegt Zinātnes un projektu daļāZigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīga, LV – 1050 (1stāvā) līdz 2018.gada 15.janvārim.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel.67227153