Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā. 

Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā, un no likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.punkta otro daļu par valsts izsniedzamajiem galvojumiem studiju un studējošo kreditēšanai paredzētiem finanšu līdzekļu atlikumiem 2020.gadam.

 

Starp Latvijas Republiku un AS “SEB banku” noslēgtajos 2018.gada 13.aprīļa galvojuma līgumos par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu noteikts, ka tie darbojas no 2018.gada 13.aprīļa līdz 2020.gada 30.martam.

Līdz ar to Studiju un zinātnes administrācija informē, ka no 2020.gada 5.marta  tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām ārvalstīs 2020.gadā.

 

Galvenie nosacījumi kredīta saņemšanai studijām ārvalstīs:

 • Uz kredītu saņemšanu studijām ārvalstīs var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase-, kuri sekmīgi apgūst attiecīgās valsts akreditētas studiju programmas.
 • Līdzekļu apmērs kredītiem, kas piešķirti studijām ārvalstīs, nepārsniedz četrus procentus no kopējā kreditēšanai paredzēto līdzekļu apmēra, par kuru tiek sniegts valsts galvojums.
 • Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs (turpmāk  - ministrijas komisija), kuras sastāvā ir to ministriju pārstāvji, kuru pārziņā ir augstākās izglītības iestādes, kā arī Studiju un zinātnes administrācijas un Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētas studējošo pašpārvaldes pārstāvji.
Kredīta apmēru nosaka ministrijas komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs. Līdzekļu apmērs kredītiem, kas piešķirti studijām ārvalstīs:
 • nepārsniedz ārvalstu augstākās izglītības noteikto maksu par studijām (attiecīgā valsts atzītā (akreditētā) studiju programmā)
 • kredītu kopējais apmērs studijām ārvalstīs vienam studējošajam nepārsniedz 21344 euro vienas studiju programmas apguvei, bet vairāku studiju programmu apguvei (kopā) - ne vairāk kā 28458 euro

Studiju kredīta apmēru nosaka, izvērtējot par studijām noteikto maksu.

Studējošā kredīta apmēru nosaka, izvērtējot uzturēšanās izmaksas attiecīgajā valstī.  

Ministrijas komisija, izskatot pieprasījumu kredīta piešķiršanai, izvērtē studējošā iesniegtos dokumentus un Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par to, vai studiju programma (augstākās izglītības iestāde) attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta). Ņemot vērā, ka ir nepieciešams saņemt Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par augstskolu, Studiju un zinātnes administrācija aicina dokumentus iesniegt savlaicīgi.
 
Ministrijas komisija sagatavo apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši Studiju un zinātnes administrācijas apstiprinātam veidlapas paraugam un iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā.
Ministrijas komisija informē kredīta pieprasītājus studijām ārvalstīs par apstiprinātajiem pieprasījumiem un kredītiestādi, kura apkalpo attiecīgos kredītu pieprasītājus.
 
Kā pieteikties kredītiem studijām ārvalstīs?

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītus studijām ārvalstīs, jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas komisijai kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs šādi dokumenti (dokumentu komplekts)

 • Pieteikums studiju studiju/ studējošā kredītam studijām ārvalstīs
 • Personas anketa
 • Izziņa no augstskolas (oriģināls uz augstskolas veidlapas ar roku parakstīts (saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu)) par uzņemšanu vai studijām augstskolā, studiju programmas nosaukums, studiju ilgumu un studiju maksas lielumu, studiju apmācības veidu (pilns/nepilns laiks) (izziņa izdota aktuāla uz kredīta pieteikuma iesniegšanas brīdi).
 • Studentiem, kuri uzņemti pirmajā kursā - vidējās mācību iestādes atestāta un pielikuma kopijas,  un uzņemšanas pārbaudījumu (testu) rezultāti. Studentiem, kuri turpina studijas - diploma un tā pielikuma kopijas vai augstskolas apstiprināti pēdējās pārbaudījumu sesijas rezultāti.
 • Pases kopija. 
Studējošā kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie. 

 

Papildus var iesniegt:

 • CV,
 • rekomendācijas,
 • dokumentus, kas apliecina aktivitāti mācību jomā,
 • darba līguma ar darba devēju kopiju,
 • sociālo statusu apliecinošu dokumentu kopijas un citus.
Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (tulkojumu sagatavojis sertificēts tulks) vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

Komisija izskata kredīta pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus 30 dienu laikā pēc to saņemšanas.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai izlemtu jautājumu par kredīta piešķiršanu (t.sk. nav Akadēmiskā informācijas centra atzinums par to, vai augstskola attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta)), komisija pieprasa nepieciešamo papildu informāciju un atliek pieteikuma izskatīšanu līdz papildu informācijas saņemšanai. Laika posmu līdz informācijas saņemšanai (t.sk. no Akadēmiskā informācijas centra) neieskaita izskatīšanai paredzētajā laikā.

Dokumenti iesniedzami:
Studiju un zinātnes administrācijā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV–1050.
 
***
SVARĪGA INFORMĀCIJA KREDĪTŅĒMĒJIEM, KURIEM IR APSTIPRINĀTS STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTS STUDIJĀM ĀRVALSTĪS.
 
Studiju un zinātnes administrācija atgādina - ja ir piešķirts studiju vai studējošā kredīts studijām ārvalstīs, saskaņā ar 2001. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 85. punktu Jums reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, jāsniedz Studiju un zinātnes administrācijā ziņas par studiju programmas apguvi (izziņas oriģināls no augstskolas par studiju turpināšanu nākamajā studiju gadā un sekmju izraksts, ja studiju ilgums ir vairāk nekā viens gads; diploma kopija, ja pabeidzat studijas; izziņas oriģināls no augstskolas, ja studijas pārtraucat vai piešķirts akadēmiskais atvaļinājums). Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, Studiju un zinātnes administrācija izdarīs grozījumus ārvalstīs studējošo kredītu saņēmēju sarakstā vai apstiprinās, ka grozījumu nav, un paziņos par to kredītiestādei.
 
Ja līdz kārtējā gada 1. septembrim Studiju un zinātnes administrācijai netiks sniegtas ziņas par studiju gaitu (par studiju turpināšanu, studiju pārtraukšanu vai akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu), saskaņā ar Noteikumu Nr. 220 86. punktu, Kredīta izmaksa tiks apturēta.
 
 Ja ārvalstīs studējošie nesniedz ziņas, Studiju un zinātnes administrācija līdz kārtējā gada 10. novembrim paziņo kredītiestādei, ka studējošajam ir jāuzsāk kredīta un kredīta procentu atmaksa ar kārtējā gada 1. decembri. Kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme euro,  saskaņā ar Noteikumu Nr.220 85. punktu.
***