Student!

Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts vārdā sniegtu galvojuma kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.

 

Ņem vērā: kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei!

 

Kas var pretendēt uz kredīta saņemšanu?

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība -, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

 

Kādus kredītus var saņemt studenti?

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā.

Studiju kredīts– paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru gadā. Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas vai 2 mēnešus pēc izslēgšanas no studējošo skaita), šī  kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet, ja minētā likme ir augstāka par 5% gadā, kredīta ņēmējs maksā 5% likmi gadā. 

Studējošā kredīts ir  paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam  mēnesī nepārsniedz 80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (studējot Latvijā). Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi sākot no kredīta izmaksas brīža, tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.

 

Cik kredītus var saņemt viens students?

Katrā izglītības pakāpē var saņemt kredītu viena bakalaura, maģistra un doktora grāda secīgai iegūšanai vai augstākās profesionālās izglītības profesionālās kvalifikācijas un profesionālo grādu secīgai iegūšanai. Vienlaicīgi students var saņemt gan studiju, gan studējošā kredītu.

Kredītus tā paša līmeņa studiju programmu atkārtotai apguvei jau apgūtā vai citā specialitātē var saņemt, ja iepriekš izsniegtie kredīti ir atmaksāti.

 

 

Kas izsniedz kredītus un kāda ir kredītu procentu likme?

Tiesības 2018.gadā izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņēma AS “SEB banka” uz dieviem gadiem līdz 2020. gada 1. aprīlim par kopējo summu 25200000,00 eiro un studējošo kredītus par kopējo summu 10756620,00, procentu likme – sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2.50%.

Kredītiem EUR valūtā procentu likme ir mainīga. Izsoles dienā tā tiek fiksēta attiecīgā saimnieciskā gada pusgadam, pēc tam tā tiek fiksēta katra nākamā pusgada pirmā mēneša pirmajā darbdienā. Procentu likme tiek noteikta kā iepriekšējās nedēļas vidējā sešu mēnešu EURIBOR likme, kurai pieskaitīta vai atņemta kredītiestādes piedāvātā procentu likmesstarpība ar minēto sešu mēnešu EURIBOR likmi procentu punktos. 

2019. gadā no 01.07.2019. līdz 31.12.2019 slēgtajiem līgumiem procentu likme no 01.07.2019. līdz 02.01.2020.:

Procentu likmes laikā no 01.07.2019. līdz 02.01.20120. ir fiksēta uz 01.07.2019. EURIBOR likme EUR kredīta līgumiem, kas slēgti 2019. gadā, ir 0.00%.

 • studiju kredītam studiju laikā procentu likme būs 0,00% (procenti nebūs jāmaksā);
 • studējošā kredītam procentu likme būs 2.50% gadā (jāmaksā kredīta ņēmējam).

2019. gadā no 02.01.2019. līdz 31.07.2019 slēgtajiem līgumiem procentu likme no 02.01.2019. līdz 31.07.2019.:

Procentu likmes laikā no 02.01.2019. līdz 31.07.2019. ir fiksēta uz 02.01.2019. EURIBOR likme EUR kredīta līgumiem, kas slēgti 2019. gadā, ir 0.00%.

 • studiju kredītam studiju laikā procentu likme būs 0,00% (procenti nebūs jāmaksā);
 • studējošā kredītam procentu likme būs 2.50% gadā (jāmaksā kredīta ņēmējam).

Cik maksā kredīta noformēšana?

Saskaņā ar studentu kreditēšanas noteikumiem par kredīta pieprasījuma sākotnējo izskatīšanu un izvērtēšanu banka ir tiesīga noteikt komisijas maksu, kas nedrīkst pārsniegt 4,27 euro. Minētā komisijas maksa gan par studiju kredītu, gan par studējošā kredītu studentam ir jāiemaksā savā kontā. Banka kredītu neizsniegs pirms nav samaksāta noteiktā kredīta noformēšanas maksa.

Ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma ķīlu, kredīta ņēmējam jāsedz arī izdevumi, kas rodas par nekustamā īpašuma ķīlas noformēšanu.

 

Kas ir kredīta nodrošinājums?

Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).

 • Galvotāja ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā. 
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal­vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem. 
 • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) un personām ar I vai II invaliditātes grupu kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
 • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi). Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

 

Ko nozīmē valsts galvojums?

Sniedzot galvojumu studentu kredītiem, valsts apstiprina, ka tā atmaksās banku izsniegtos kredītus 90% apmērā, ja students un kredīta galvotājs kredītu nespēs atmaksāt. Pateicoties valsts galvojumam, studentu kredīts ir izdevīgs (likme ne vairāk kā 5%), un paredz atvieglotu kredīta saņemšanu dažādām studentu grupām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem studentiem.

 

Kāpēc nepieciešams galvotājs?

Likums paredz, ka kredītiestāde var izsniegt kredītu tikai tad, ja ir saņemts kredīta nodrošinājums – galvojums vai ķīla. Līdz ar to ir nepieciešams galvotājs, kas uzņemsies saistības, ja students nevarēs atmaksāt kredītu. Galvotāja garantija ļauj valstij tās rīcībā esošo finansējumu novirzīt augstākās izglītības attīstībai, nevis studentu neatdoto kredītu parādu dzēšanai.

 

Kredīta atmaksas kārtība.

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.

Ja kredīta kopējā summa ir mazāka par 1423 euro, kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā. Katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no kopējās summas.

Ja kredīta kopējā summa  ir lielāka par 1423 euro, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja kredīta ņēmējs ir

 • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku,
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.
 • bezdarbnieka statusā, kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem (tiek atlikta pamatsummas atmaksa, procenti ir jāmaksā).

 

Ja studējošā kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles).

 

Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja.

 

Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lēmumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret studenta un viņa galvotāja mantu

 

Kā saņemt kredītu?

Par kredīta saņemšanu studijām Latvijā lasiet sīkāk šeit.

 

Vai kredītu var saņemt studijām ārzemēs?

Gan studiju, gan studējošā kredītu var saņemt arī studijām ārzemēs attiecīgās valsts akreditētu studiju programmu apguvei. Kredīta pieprasījumu studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija.  Par kredīta saņemšanu studijām ārzemēs lasiet sīkāk šeit.

 
***
SVARĪGA INFORMĀCIJA KREDĪTŅĒMĒJIEM, KURIEM IR APSTIPRINĀTS STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTS STUDIJĀM ĀRVALSTĪS.
 
Studiju un zinātnes administrācija atgādina - ja ir piešķirts studiju vai studējošā kredīts studijām ārvalstīs, saskaņā ar 2001. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 85. punktu Jums reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, jāsniedz Studiju un zinātnes administrācijā ziņas par studiju programmas apguvi (izziņas oriģināls no augstskolas par studiju turpināšanu nākamajā studiju gadā un sekmju izraksts, ja studiju ilgums ir vairāk nekā viens gads; diploma kopija, ja pabeidzat studijas; izziņas oriģināls no augstskolas, ja studijas pārtraucat vai piešķirts akadēmiskais atvaļinājums).Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, Studiju un zinātnes administrācija izdarīs grozījumus ārvalstīs studējošo kredītu saņēmēju sarakstā vai apstiprinās, ka grozījumu nav, un paziņos par to kredītiestādei.
 
Ja līdz kārtējā gada 1. septembrim Studiju un zinātnes administrācijai netiks sniegtas ziņas par studiju gaitu (par studiju turpināšanu, studiju pārtraukšanu vai akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu), saskaņā ar noteikumu Nr. 220 86. punktu, Kredīta izmaksa tiks apturēta.
 
Ja līdz kārtējā gada 1. septembrim Studiju un zinātnes administrācijai netiks sniegtas ziņas par studiju pabeigšanu, tiks uzskatīts, ka kredīta ņēmējs ir izslēgts no studējošo skaita un saskaņā ar Noteikumu Nr.220 47. punktu, Kredīts būs jāsāk atmaksāt ar trešo mēnesi pēc kredīta ņēmēja izslēgšanas no studējošo saraksta.
 
***